October 9, 2017, is the Deadline to Register to VOTE! 

9 de octubre de 2017 es el último día para registrarse, Pulse aquí para registrarse.  Nathan Choi es abogado de migración. Si valora la migración a Los Estados Unidos, Anime a sus amigos y familiares a votar por Nathan Choi!!!!  Más información sobre Daca​   Haga clic aquí 

Ngày 9 tháng 10 năm 2017 là thời hạn đăng ký. Bấm vào đây.  Nathan Choi là một luật sư nhập cư.Hãy bảo vệ quyền nhập cư. Xin hãy khuyến khích gia đình và bạn bè của bạn bỏ phiếu cho Nathan Choi!!!!  Tìm hiểu thêm về Daca​  Bấm vào đây​

 

2017109日是注册的最后一天, 请于此日期前注册. 崔宇星是移民律, 维护移民的权益, 鼓励你的家人和朋友为他投票!!!  了解更多关于Daca​点击这里

 

2017 10 9 일 등록 마감일입니다 링크는 여기 클릭하십시오. 가족과 친구들 나 단체 변호사투표격려하세요. 가족을위해 미국 이민을 보호하세요. 예전 솔로몬판사처럼, 나단체변호사지혜스럽게되 대됩니다.  나단 최 변호사투표하십시오!!!!  다카에 대해 더 알아보기​   여기를 클릭하십시오.

Print Print | Sitemap
© www.NathanCHOIforJUDGE.org